رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

پست الکترونیکی مسئولین

آدرس پست الکترونیکی مسئولین

سید محمد حسن آل هاشم(مدیر کل)

modirkol@ashayer-ea.ir

احمدی اقدم(معاون توسعه مدیریت)

m-edari@ashayer-ea.ir

مرتضایی(معاون توسعه و امور زیر بنایی)

omran@ashayer-ea.ir 

بی ریا( ذیحساب و امور مالی)

zihesabi@ashayer-ea.ir

عنایتی(فن آوری و برنامه ریزی)

motaleat@ashayer-ea.ir

حضوری(بهسازی تولید)

behsazi@ashayer-ea.ir

شهریار محمدی(روابط عمومی)

r-omomi@ashayer-ea.ir

حجازی(تحول اداری - طرح تکریم ارباب رجوع)

takrim@ashayer-ea.ir

پورعباس(اتحادیه شهید قاضی)

etehadieh@ashayer-ea.ir

اداره امور عشایراهر( صادق زاده)

ahar-as@ashayer-ea.ir

اداره امور عشایرکلیبر(پورحسین)

kalibar-as@ashayer-ea.ir

اداره امور عشایرمیانه(علی آبادی)

mianeh-as@ashayer-ea.ir

نمایندگی امور عشایرخداآفرین(جهان بین)

khodafarin@ashayer-ea.ir

نوشهری (حراست)

harasat@ashayer-ea.ir

              
                حقوقی ( ره انجام) hogoogi@ashayer-ea.ir