رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

امور مالی

  • انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی و تنظیم و کنترل حساب ها در چارچوب اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات موجود.
  • درخواست تخصیص اعتبار از خزانه داری کل و پیگیری آن در چارچوب اعتبارات مصوب .
  • نظارت بر مصرف اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی .
  • نگهداری حساب اعتبارات مصوب به تفکیک مواد وبرنامه های مصوب .
  • ایجاد سیستم حسابداری مناسب با کنترل های داخلی و آیین نامه و دستورالعمل های مالی به منظور حسن اجرای امور مالی اداره .
  • انجام کلیه اقدامات لازم درمورد تهیه وتنظیم اسناد هزینه های انجام شده به منظور اجرای ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های مربوط به معاملات دولتی .
  • ثبت و نگهداری حساب اموال اداره .
  • تهیه گزارشهای مالی دوره ای وموردی .
  • نظارت براجرای قوانین و مقررات ودر صورت لزوم تهیه و اصلاح آیین نامه ها وروشهای مالی داخلی جهت مسائل و معضلات موجود .
  • انجام سایر امور مالی مربوطه .