رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

منشور حقوق شهروندی

                     ""     منشور حقوق شهر وندی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی    ""                                                

                                                                    

منشور حقوق شهروندی

                                                             "بسمه  تعالی"

مقام معظم رهبری : روحیه خدمتگزاری،خاکساری،تواضع در مقابل مردم و شناخت عظمت مردم را برای خودتان حفظ کنید،که این نعمت بزرگی است.

                                    اصول حاکم بر منشور حقوق شهروندی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی

*اصل برابری                                            *اصل عشایر مداری

*اصل احترام و اعتماد                               *اصل شفافیت

*اصل پاسخگویی                                      *اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی

*اصل تعهد و وفاداری به سازمان              *اصل به کارگیری مهارت و تخصص

 

         ""     مفاد منشور حقوق شهروندی کارمندان اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی    ""

 1. در انجام فعالیتهای سازمانی نظم و انضباط را رعایت نموده و در محل کار خود حضور به موقع داشته باشیم.
 2. در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت و صحت و به موقع انجام دهیم.
 3. سعی نمائیم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آن را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به کار گیریم.
 4. برای ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و در جهت جاری سازی آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش نمائیم.
 5. در جهت ارتقای بهره وری نظام اداری از طریق افزایش اثر بخشی و کارایی در حیطه فعالیت خود تلاش نمائیم.
 6. از امکانات ، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها کوشا باشیم.
 7. در انجام امور و وظایف محوله سازمانی روابط خویشاوندی ، قومی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و غیره تاثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
 8. روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتها قلمداد کنیم.
 9. همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مد نظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

نحوه رفتار و برخورد با اربابین رجوع و همکاران:

 1. عشایر ذی حقان برای نظام اداری تلقی می شوند ، تلاش می کنیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از اداره کل و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد نمائیم.
 2. به عشایر به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهیم.
 3. خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت ، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم.
 4. به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.
 5. به نظرات ، پیشنهادات و بازخوردهای عشایر و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه نمائیم.
 6. به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
 7. سعی کنیم فرهنگ تکریم ارباب رجوع ، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات عشایر و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود .
 8. روحیه کاری جمعی را در خود تقویت کرده و سعی نمائیم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
 9. روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نمائیم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.

      10-دانش ، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم.

     11-تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نمائیم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نمائیم.