رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

طرح و برنامه

 اداره طرح و برنامه

  • تهیه و تنظیم برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با همکاری واحد های ذی ربط .
  • برآورد نیازهای اعتباری اداره ومنظور نمودن طرح های پیشنهادی واحد های مختلف در برنامه .
  • پیگیری اخذ تخصیص از منابع مختلف اعتباری مصوب .
  • تنظیم و مبادله موافقنامه های عمرانی و جاری وکنترل و نظارت بر مبادله موافقتنامه های استانی
  • ایجاد هماهنگی در فعالیت های مطالعاتی و تلفیق طرح ها و برنامه های تهیه شده در واحد های اجرایی و تحقیقاتی .
  • ارزیابی فعالیت های عمرانی و خدماتی در مناطق عشایری و گزارش آن به مسئولین ذی ربط . 
رده سازمانی