رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

امور اداری

  • پیش بینی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان براساس برنامه تشکیلات وبودجه مصوب وبراساس قوانین ومقررات مربوط.
  • صدورکلیه احکام کارگزینی و قراردادهای خرید خدمت کارکنان .
  • اجرای قوانین ومقررات استخدامی و طرح حهای طبقه بندی مشاغل .
  • بررسی نیاز ها و فراهم آوردن امکانات رفاهی ،تعاون و بهداشت و درمان کارکنان سازمان .
  • تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و مشخصات کارکنان وبهنگام نمودن آن .
  • انجام امور بازنشستگان و موظفین براساس مقررات مربوط .
  • پیش بینی برآورد تامین نیاز های اداره در زمینه وسایل و ملزومات ،نگهداری و توزیع آنها بین واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات .
  • دریافت ،ثبت ،توزیع و ارجاع کلیه برنامه ها و مکاتبات وارده وصادره وبایگانی مکاتبات .
  • انجام اقدامات لازم در خصوص تامین خدمات عمومی نظیر آب ،برق ،سوخت ،حمل ونقل ،نظافت ،سرایداری ،چاپ وتکثیر ،مخابرات ،تاسیسات و کنترل ورود وخروج کارکنان و مراجعین .
  • انجام سایر وظایف اداری .