رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02
انتصاب

 

جدید: با حکم مدیر کل امور عشایرآذربایجان شرقی: آقای مهندس داود احمدی اقدم به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل منصوب شد.

جدید: با حکم مدیر کل امور عشایرآذربایجان شرقی: آقای اسماعیل روحی به سمت رییس اداره امور اداری و مالی اداره کل منصوب شد.

جدید: با حکم مدیر کل امور عشایرآذربایجان شرقی: آقای واقف عنایتی به سمت رییس اداره فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اداره کل منصوب شد.

99/07/22: با حکم مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری: خانم مهندس لیلاسادات بلالی به سمت معاون مدیرکل دفتر امورتعانیها و نظام بهره برداری منصوب شد.

99/07/12: با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران: آقای مهندس سیدصمد کاظمی به سمت مشاور رئیس سازمان منصوب شد.

99/05/31: با حکم رئیس سازمان امور عشایر ایران: آقای مهندس فرشاد یاسمی به سمت مدیرکل امور عشایر ایلام منصوب شد.

Subscribe to انتصابات در حوزه عشایری